Rast-in-razvoj-je-mogoce-dosegati-le-s-poznavanjem-in-spremljanjem-poslovnih-procesov

Rast in razvoj je mogoče dosegati le s poznavanjem in spremljanjem poslovnih procesov

Poslovodenje

Ta zapis boste brali 1 min.

Podjetja se z lastno rastjo ukvarjajo predvsem, ker neposredno vpliva na uspešnost, zato je en glavnih ciljev njihovih vodstev ohranjanje rasti. A ne glede na to, kako kom-petentno osebje angažirajo, jim to ne koristi prav dosti, če slabo poznajo poslovne pro-cese in ne obvladajo podatkovnih sistemov. Pametne poslovne odločitve je namreč nemogoče sprejemati brez ustreznega podatkovnega zaledja.

Podjetja pridobivanju podatkov in upravljanju z njimi še vedno posvečajo premalo pozornosti. Zastareli procesi in slabo povezani sistemi, s katerimi opravljajo svoje naloge, jim ne dopuščajo širšega vpogleda in nadzora nad delovanjem. Naraščajoča kopica razpršenih, nerelevantnih in slabo sistematiziranih podatkov pa le še otežuje sprejemanje premišljenih poslovnih odločitev.

Izziv, s katerim se morajo spopasti vodstva, je poslovne sisteme razumeti ne le kot tehnologijo, ki bo njihovim zaposlenim pomagala opraviti delo, temveč tudi kot konkurenčno poslovno orodje, ki omogoča enostavnejše upravljanje podjetja ter lahko pomembno pripomore k doseganju zastavljenih ciljev. Vodstva podjetij morajo zato najprej prepoznati prednosti poslovnih sistemov in jih nato za učinkovito upravljanje vključiti v vse vidike poslovanja.

Za vzpostavljanje, vodenje in nadzorovanje poslovnih procesov podjetja potrebujejo enotne sisteme, ki:

  • dopuščajo enostaven pretok informacij,
  • izboljšujejo načine pridobivanja podatkov iz najrazličnejših virov,
  • izboljšujejo kakovost pridobljenih podatkov in povečujejo njihovo zanesljivost,
  • omogočajo urejanje podatkov za dosego zastavljenih ciljev,
  • spodbujajo hitrejše odločanje.

Kaj vse omogoča enoten sistem za upravljanje poslovnih procesov, razlaga spodnja infografika.

Infografika ERP

Dokument: From Aspiration to Achievement: ERP for Growing SMEs

Prenesite dokument in spoznajte, kako lahko vsi zaposleni sooblikujejo kulturo podjetja ter tako pomembno vplivajo na zadovoljstvo kupcev.

Prenesite tukaj >